Photo challenge 2017

Johan B. Widéen

- MY FOCUS ON PHOTOGRAPHY -

Fotoutmaningen 2017

Jag och min vän Jörgen har gemensamt kommit överens om att ta utmaningen att ta och publicera minst en bild varje vecka enligt ett fördefinierat tema.

Reglerna medger oss att fördröjas med tre veckor sedan vi kan få sjuka eller något.

Är jag redo för utmaningen? Det återstår att se. Se schemat


The photo challenge 2017

Me and my friend Jörgen has mutually agreed to take the challenge to take and publish at least one picture each week according to a predefined theme.

The rules admits us to be delayed by three weeks since we may get sick or something.

Am I up for the challenge? That remains to be seen. See the schedule

Vecka/Week #52

Femtioandra veckan

Siluett. Det sista temat 2017 är siluett och det är väl ett tillräckligt enkelt tema för att lyckas. Men i förra veckan har vädret varit ovanligt grått och det levererade inte solsken för kontrasterande ljus. Förutom några strålar som kom när jag var hemma så gick jag ut på balkongen och tog min bild av veckan. Inget konstigt med det. För 2018 beslutade vi oss för att fortsätta vår fotoutmaning, även om vi har ändrat reglerna ganska mycket, så jag återkommer med nya bilder under nästa år.

 

Fiftysecond week

Silhouette. The last theme of 2017 is silhouette and that's an easy enough theme to do successfully. This last week though, the weather has been unusually grey and it didn't deliver sunshine for contrasting light. Except for a few rays that came when I was at home, so I went out on the balcony and took my picture of the week. As simple as that. For 2018 we desided to continue our photo challenge, even though we've changed the rules quite a lot, so I'll be back with new pictures during next year.

Vecka/Week #51

Femtioförsta veckan

Hjälte. För tillfället är ingen hjälte större än Jultomten. Jag skulle ha föredragit en "riktig" tomte men jag hittade ingen sådan.

 

Fiftyfirst week

Hero. There is no greater hero than Santa Claus for the moment. I'd have preferred to capture a 'real Santa' but unfortunately I didn't find one.

Vecka/Week #50

Femtionde veckan

Rutten. För den här veckans tema kom jag att tänka på ruttnande äpplen, så det var min ursprungliga tanke. Dock, så här sent på säsongen tänkte jag att det kan vara svårt att hitta någon trädgård med kvarvarande och ruttna frukter. Ironin var att jag faktiskt hittade ruttande äpplen men i en typ vild form i en ett mindre buskage i Roslagen. Veckans val gick till slut till lite ruttnande tång, även det fotat i Roslagen.

 

Fiftieth week

Rotten. This week's theme, rotten, brought me to think of rotting apples so that was my original thought. However, this late in the season I figured that it may be difficult to find any gardens with remaining and rotting fruit. The irony was that I actually found rotting apples but in a somewhat wild form in a piece of brushwood in Roslagen, about 2 hrs north of Stockholm. The choice for the week went to some rotting seaweed in the end. That too, was shot in Roslagen.

Vecka/Week #49

Fytionionde veckan

Arkitektur. Att utforma ett pepparkakshus måste kvalificera sig som arkitektur, eller hur? Om inte, då har jag brutit mot villkoren för våra tematiska veckobilder. Hehe.

 

Fortyninth week

Architecture. Designing a ginger bread house must qualify as architecture, right? If not, then I've breached the terms of our thematic weekly pictures. Hehe.

Vecka/Week #48

Fytioåttonde veckan

Ånga. Om temat inte hade sammanträffat med min förkylning så var min idé att fota ångbåten Blidösund som nu riskerar att tas ur bruk vid en eventuellt nära förestående konkurs. Istället valde jag att koka mina frukostägg på fredagskvällen för att fota vattenångan som steg ur kastrullen.

 

Fortyeighth week

Steam. If the theme had not coincided with my cold, my idea was to photograph the Blidösund Steamship, which is now at risk of being discontinued in the event of an imminent bankruptcy. Instead, I chose to cook my breakfast eggs on Friday night to shoot the vapor/steam that arose from the pot.

Vecka/Week #47

Fytiosjunde veckan

Sorg. Jag hade så klart ingen aning om att denna veckas tema skulle sammanfalla med en verklig tragedi när en tidigare kollega gick bort alldeles för tidigt.

Min bild togs vid hans begravning. Vila i frid min vän

 

Fortyseventh week

Sorrow. Little did I know that this week's theme would coincide with a real life tragedy when a former colleague passed away, way too early.

My picture was taken at his funeral. R.I.P. my friend

Vecka/Week #46

Fytiosjätte veckan

Elektricitet. Inte ett speciellt svårt tema i på ett sätt, men man måste fortfarande välja hur man vill illustrera elektricitet. Fram till idag (19/11) hade jag bara fredagens konsert för att komma med. För att utjämna det, tog jag en cykeltur i närområdet för att se vad jag kunde hitta. Första stoppet var vid ett ställverk och sedan for jag förbi min mammas gamla hus som har kraftledningar som gränsar till fastigheten. Vi brukade prata om magnetismen kunde vara skadligt och om det kan skada värdet av fastigheten. Sista stoppet var vid kraftbolaget Vattenfalls gamla huvudkontor i Råcksta. Valet i slutändan föll på ställverket.

 

Fortysixth week

Electricity. Not a very difficult theme in a sense, but one still have to chose how to illustrate electricity. Until today (Nov.19) I only had last Friday's concert to fall back on. To even out that I went out for a spin on my bike to see what I could find in my neighbourhood. First stop was at an electrical substation and then I went past my mother's old house which has powerlines running bordering the property. We used to talk about if the magnetism could be harmful and if it could harm the value of the property. Last stop was at the power company Vattenfall's old head quarters in Råcksta. The choice in the end was the substation.

Vecka/Week #45

Fytiofemte veckan

Brottsligt. Trots att jag aldrig fick reda på det minsta avståndet när det gäller att närma sig Grindvalar på Teneriffa, kände jag mig som en brottsling när kaptenen på den lilla segelbåten försökte få de bästa vinklarna för min [eller någon annan passagerares] foton. För att trösta mig, tycktes valarna inte så stressade men faktum är att mänskligheten inte gjort mycket bra för valarna, så även om inga kriminella handlingar inträffade genom min hantering av dessa Grindvalar, finns det en historia av kriminellt beteende hur människan har hanterat valarna. Bilden tog jag i sundet mellan öarna La Gomera och Teneriffa.

 

Fortyfifth week

Criminal. Although I never found out what the measurements for minimum distance of approachal when it comes to Pilot whales at Tenerife, I somewhat found myself to be a criminal when the captain of the small sailing boat tried get the best angles for my [or any other passenger's] shots. To comfort myself, the whales didn't seem distressed but still, mankind hasn't done much good to whales so even if no criminal actions occurred during my approach to these Pilot whales, there is a history of criminal behaviour with man handling the whales. The image was shot in the straight between the islands of La Gomera and Tenerife.

Vecka/Week #44

Fytiofjärde veckan

Torr. Som en motsats till förra veckans tema är det nu torrt som är veckans tema. Jag tyckte att denna torra våtdräkt på torra land lite rolig att använda. En annan kandidat för veckan var en uttorkad flod som jag fotade nära marknaden i Playa Fañabé.

 

Fortyfourth week

Dry. As a contradiction to last week's theme it now is dry as the theme of the week. I found this dry wet suit on dry land a little bit funny to use. Another candidate for the week was a dried out river that I shot near the market in Playa Fañabé.

Vecka/Week #43

Fytiotredje veckan

Vatten. Den här veckans tema är vatten och då jag var på ön Teneriffa så hade jag många val. Valet av bild är den här bilden tagen med min GoPro-kamera i hotellpoolen. Från början, tänkte jag ha en färgversion, men i stället valde jag en s/v version, som du kan se. Andra alternativ var det uppenbara med vattensport, vilket är mycket vanligt i Playa Fañabé.

 

Fortysthird week

Water. This week's theme is water and being on the island of Tenerife, I had a lot of choices. The image of choice is this picture taken with my GoPro camera in the hotel pool. Originally I intended to have a colour version but instead I went for a b/w version, as you can see. Other options was obviously water sports, which is very common in Playa Fañabé.

Vecka/Week #42

Fytioandra veckan

Sol. Vi hade lite tur i veckan eftersom vi faktiskt fick några soliga dagar. Dagen blir dock kortare, så det var inte en lätt uppgift att lyckas få bilder då solen redan är på väg ner när jag avslutar arbetet för dagen. Den utvalda bilden tog jag dock på väg till jobbet.

 

Fortysecond week

Sun. We had some luck this week since we actually had some sunny days. However, the days are getting shorter so it wasn't an easy task to manage to get pictures since the sun is already on it's way down when I finish the work for the day. The chosen picture I captured on my way to work.

Vecka/Week #41

Fytioförsta veckan

Skuggor. Denna veckas tema är skuggor och denna vecka har varit mulen (vilket är skuggigt i sig, eller hur?) men jag hade turen att solen visade upp sitt vackra ansikte nu i helgen.

 

Fortyfirst week

Shadows. This weeks theme is shadows and most of the week it was overcast (which in turn is shady, right?) but I got lucky this weekend when the sun finally showed its pretty face.

Vecka/Week #40

Fytioionde veckan

Höst. Då man arbetar hela veckan och kvällarna blir mörkare och mörkare hänvisade mig att ta mina veckoskott under helgen. Även om det sägs att fotografer inte fruktar dåligt väder, så kan detsamma inte sägas om min utrustning, så min bild denna vecka är på dessa insamlade lönnlöv. Det ser tillräckligt höstigt ut för mig.

 

Fortieth week

Autumn/Fall. Working all week when the evenings gets darker and darker prompted for taking my weekly shots during the weekend. Although, it's said that photographers don't fear bad weather the same can't be said of my equipment, so my picture of the week is at these collected maple leafs. It sure looks autumn enough to me.

Vecka/Week #39

Trettionionde veckan

Panorama. Den här veckans tema var panorama så det var bara att helt enkelt ta sig ut för att fota det. Eftersom det finns mycket panoramautsikter i Stockholm var problemet snarast vilken man skulle välja snarare än att hitta en. Den här är fotad från en välkänd plats som kallas Fåfängan.

 

Thirtyninth week

Panorama. This week's theme was panorama so there was nothing to it except for going out and shoot it. Since there are a lot of panoramic views in Stockholm the problem was which view to choose rather than to find one. This one is taken from a well known spot called Fåfängan.

Vecka/Week #38

Trettioåttonde veckan

Metall. Det skulle ha varit trevligt att få en fin bild från en heavy metall-konsert men det var inga tillräckligt intressanta just nu så jag var tvungen att komma med någonting annat.

Då kom jag för att tänka på den gamla Lidingöbron, vars dagar är numrerade.

 

Thirtyeighth week

Metal. It would have been nice to have a nice picture from a metal band concert but that weren't any interesting enough right now so I had to come up with something else.

Then I came to think of the old Lidingö bridge whose days are numbered.

Vecka/Week #37

Trettiosjunde veckan

Kontrast. Denna vecka blev jag tråkig igen och sköt ett par bilder på dramatiska moln med strålar av solljus som bryter igenom däremellan. Min fantasi var inte på topp denna första veckan efter min semester.

 

Thirtyseventh week

Contrast. This week I got boring again and shot a couple of pictures on dramatic clouds with rays of sunlight breaking through in between. My imagination wasn't on top this first week after my vacation.

Vecka/Week #36

Trettiosjätte veckan

Kommunikation. Hemma finns det inte många telefonkiosker kvar så jag blev glad att se att i Grekland så finns de fortfarande kvar. Jag tycker verkligen att dessa kvalificerar sig som kommunikation även om vi inte använder dem här hemma längre.

 

Thirtysixth week

Communication. At home there aren't a lot of phone booths left so I was happy to see that in Greece they're still there. I really do think that these qualify as communication even if we never use them anymore back at home.

Vecka/Week #35

Trettiofemte veckan

Is. Eftersom jag var på Kreta kunde jag inte förvänta mig snö eller något och de saknar dessutom ishallar. Mitt val gick istället till de något uppenbara isbitar i min drink. Ouzo on the rocks är min bild av veckan.

 

Thirtyfifth week

Ice. Since I was on Crete I couldn't expect snow or something and they have a lack of skate rinks too. My choice went to the somewhat obvious ice cubes in my drink. Ouzo on the rocks is my picture of the week.

Vecka/Week #34

Trettiofjärde veckan

Historisk. Jag väntade hela veckan med flit eftersom vi skulle åka till Kreta på söndagen. Jag hade en plan att ta min bild på Fortezza i Rethymno, som är en fästning från fjortonhundratalet och det var historiskt nog för mig. Men eftersom jag är en väldigt tidsoptimistisk person så blev min bild för veckan faktiskt tagen på måndag veckan efter. Jörgen och jag var dock överens om att man kanske måste ändra på tidtabellen på grund av sjukdom etc.

Min bild för veckan är på den här moskén i fästningen som byggdes av Ibrahim Khan år 1646.

 

Thirtyfourth week

Historic. I waited all week on purpose since we were going to Crete in Greece on the Sunday. I had my plan set to take my picture at Fortezza in Rethymno which is a fortress from the fifteenth century and that would be historic enough for me. But, since I'm a very optimistic person when it comes to how long everything takes I didn't make it so my picture for the week was actually shot on Monday the coming week. Jörgen and I did however, agree upon that one may have adjust the timetable due to sickness and such.

My picture for the week is this moscque in the fortress that was built by Ibrahim Khan in 1646.

Vecka/Week #33

Trettiotredje veckan

Glädje. Jag vet med säkerhet att en stor del av vår befolkning ser fram emot kräftskivorna så här mot slutet av sommaren/början på hösten. Denna bild symboliserar den glädjen..

 

Thirtythird week

Joy. I know for sure that large part of the Swedish population looks forward to the crayfish parties that are beeing held during late summer/early autumn. This picture illustrates that joy..

Vecka/Week #32

Trettioandra veckan

Generationer. Ett familjefoto är ju det uppenbara valet här men trots att vi har familjemedlemmar som fyllt år här i veckan så blev det inget kalas. Så... min fru Veronica kläckte denna idé att fota diverse generationer av gamla kameror. Här har vi dem, de gamla mästarna även om de flesta av dem av olika anledningar inte fungerar längre.

 

Thirtysecond week

Generations. A family photo should be the obvious hot here but even though we had family members that had their birthday this week there was no party. So... my wife Veronica gave me this idea of shooting various generations of old cameras. Here they are, the past masters even if most of aren't working any longer for different reasons..

Vecka/Week #31

Trettioförsta veckan

Felplacerad. Jag fick inga lysande idéer på hur det kunde se ut så denna trollslända som jag fann på golvet till en lunchrestaurang får duga.

 

Thirtyfirst week

Misplaced. I didn't have any brilliant ideas of what that could look like so this dragonfly, found on a lunch restaurant's floor will have to do.

Vecka/Week #30

Trettionde veckan

Eld. Jag ville fota en brandkårsutryckning i verkligheten, men det kan man ju inte beställa, eller hur? Det näst bästa alternativet kunde vara en tänd grill men det hände aldrig. En annan idé jag hade var att fota ett förstoringsglas där man eldar med hjälp av solen. Den här veckan blev jag tråkig igen och stannade helt enkelt till utanför en gammal brandstation här i Stockholm. Jag gjorde det med två versioner där en av dem är ganska kraftigt fotoshoppad. Bara för att det är roligt.

 

Thirtieth week

Fire. I wanted to capture a real life fire brigade emergency but it's not possible to order, is it? The next best target could be a lit barbeque but that didn 't happen. Another idea I had was to shoot a magnifying glass when it's starting fire with the sun's rays. This week I got boring again and just had a stop outside an old fire station here in Stockholm. I did it with two versions where one of them is rather heavily photoshopped. Just for the fun of it.

Vecka/Week #29

Tjugonionde veckan

Den här veckans tema är Arbete. Detta visade sig vara ett knepigt ämne .... igen. Mitt i semesterperioden jobbar jag fortfarande och jag kan inte ta en bild från kontoret eftersom vi inte får ta bilder där inne. Vad gör jag då? Jo, det här var hur jag valde att ta min bild. En bild av ett kryssningsfartyg som tagits från takterrassen på mitt jobb. Vad jag hellre skulle ha är en bild av på asfaltsläggare eller en badvakt på någon strand men eftersom jag fortfarande arbetar har jag inte tid att ta en sån bild. En annan kandidat för denna veckas tema är bilden av mina fötter och en kall öl men det är en idé om att publicera en totalt motsägelsefull bild.

 

Twentynineth week

This week's theme is Work. This turned out to be a tricky subject....again. In the midst of the vacation period I'm still working and I can't take a picture from the office since we're not allowed to take pictures in there. What do I do then? Well, this is how I chose to take my picture. A picture of a cruise ship taken from the roof terrace at my job. What I'd rather have was a picture of workers laying asphalt or a guard at a beach but since I'm still working I couldn't find the time to take a picture like that. Another candidate for this week's theme is the picture of my feet and a cold beer but that's my idea of publishing a total contradiction.

Vecka/Week #28

Tjugoåttonde veckan

Denna veckas tema är Underjorden och jag valde att ta mina bilder på de två nya pendeltågstationerna som öppnade förra veckan.

 

Twentyeighth week

This week's theme is Underground and I chose to take my pictures at the two new shuttle train stations that opened last week.

Vecka/Week #27

Tjugosjunde veckan

På TV. Jag valde att fota Bygglovs trailer med Kaknästonet i bakgrunden. Jag kom inte på så mycket annat faktiskt...

 

Twentysixth week

On TV. I chose take a picture of the Bygglov* trailer with the Kaknäs tower**. I couldn't come to think of much else actually...


* Bygglov is a home improvment show on TV4 in Sweden

** The Kaknäs tower is alo a TV transmission mast

Vecka/Week #26

Tjugosjätte veckan

Politik. Jag ville komma att tänka på någonting som verkligen är politik men jag kom inte på något. I stället satte jag samman en timelapse-film som jag kallade Corridor of political power in Sweden/Stockholm. På väg hem, cyklade jag förbi Riksdagshuset, Rosenbad och Stockholms stadshus. De ligger ganska nära varandra så en kort sträcka är något av ett epicenter för politik i Sverige och Stockholm. Jag skrotade den idéen och istället valde jag den här bilden som visar Rosenbad i förgrunden och Stadshuset i bakgrunden..

 

Twentysixth week

Politics. I wanted to come to think of something that is politics for real but I came up with nothing. Instead I put together a timelapse movie which I called Corridor of political power in Sweden/Stockholm. On my way home, riding my bike, I rode by the Parliament building (Riksdagshuset), the office of the Government (Rosenbad) and Stockholm city hall (Stadshuset). They are rather close to each other so that short stretch is something like an epicenter for politics in Sweden and Stockholm. I ditched that idea and instead I chose this picture which shows Rosenbad in the foreground and Stadshuset in the background.


Link to the timelapse movie (for my friends on facebook only): www.facebook.com/johan.wideen

Vecka/Week #25

Tjugofemte veckan

Veckans tema: Midsommar. Kvintessensen av varför vi firar Midsommarhelgen är trots allt att den är (nära) årets ljusaste dag på norra halvklotet. Därför får min midnattsbild från årets ljusaste dag, den 21 juni, bli min midsommarbild.

 

Twentyfifth week

This week's theme: Midsummer*. The quintessence of why we celebrate the Midsummer weekend after all is that it is (close to) the brightest day of the year in the northern hemisphere. Therefore, my midnight shot from the brightest day of the year, June 21st, will be my midsummer image.


*https://en.wikipedia.org/wiki/Midsummer

Vecka/Week #24

Tjugofjärde veckan

Denna veckas tema, Geologi, gör det möjligt att ganska enkelt uppfylla uppdraget. Ursprungligen ville jag ställa upp med något pampigt men jag blev förkyld i helgen så istället gick jag in i en närliggande dunge för att ta bilder av spår i berget som gjordes av inlandsisen som täckte oss under istiden. Det är åtminstone vad jag tror att de är.

 

Twentyfourth week

This week's theme, Geology, makes it possible to rather easily fulfill the mission. Initially, I wanted to portrait something really substantial but I caught a cold this weekend so I strolled into a nearby grove to take picures of grooves made in the rock by the ice sheet that covered us during the ice age. At least, that's what I think they are.

Vecka/Week #23

Tjugotredje veckan

Dold ... Det är svårt att komma och tänka på något dolt, eller hur? Jag hade sånt problem att komma med någonting att jag började Googla slumpmässigt om dolda saker i Stockholm. Efter ett tag började det luta mig mot något som var inrättat som ett slags militärt försvar men de brukar vara lite otillgängliga av någon anledning... Jag hittade en webbplats som visar historiska försvarslinjer och snubblade över dessa värn som kallas Vegafortet som ligger nära Länna (lite söder om Stockholm). Dessvärre vet jag inte mycket om dess historia.

Även om inte mycket att se det, är det verkligen bra dolt mellan två vältrafikerade vägar. Som jag sa, det är inte mycket att se men med detta uppfyller jag mina avsikter att ta veckans temabild.

 

Twentythird week

Hidden... It's kind of hard to come to think about something hidden, isn't it? I had such a problem to come up with something, I started to Google randomly about hidden stuff in Stockholm. After a while, I started to lean towards something instated as some kind of military defense but these usually are somewhat off limits for some reason... I found a web site showing historical defense lines and stumbled across these trenches called The Vega fortress located close to Länna (a little south of Stockholm). Unfortunately, I don't know much abouts its history.

Although not much to see it is really well hidden between two busy roads. As I said, it's not much to see but with this I fulfill my intentions to take that theme picture of the week.

Vecka/Week #22

Tjugoandra veckan

Tid. Det är temat för veckan och jag hade det här soluret i tanke ganska tidigt. Jag tog några bilder på det och bestämde mig för att köra på två av dem, men jag var inte säker på vilken jag skulle välja. Så bestämde jag mig för att använda dem båda. En i tidlöst svartvitt och en i en retroredigering.

 

Twentysecond week

Time. That's the theme of the week and I had this sundial in my mind rather early on. I took a few pictures of it and decided to go for two of them but I wasn't sure on which one I should choose. So, I decided to use both of them. One in timeless b/w and one a in a retro-esque rendering.

Vecka/Week #21

Tjugoförsta veckan

Jag gick in i björkskogen vid Riddersvik när två kråkor blev som galna uppe i trädtaket. Min gissning är att de hade sitt bo nära platsen jag befann mig och att de ville skydda det. En kamera med en långt objektiv ser lite ut som ett vapen, eller hur? Den här veckans tema täcks av dessa skyddande kråkor.


Twentyfirst week

I went into the beech woods at Riddersvik when two crows went bezerk in the canopy. My guess is that they had their nest close to where I was and that they wanted to protect it. A camera with a long lens does look a little like a weapon, doesn't it? This week's theme, cover/protection gets covered by these protective crows.

Vecka/Week #20

Tjugonde veckan

Denna veckas tema är religion. Jag är inte en religiös person. Detta är mitt bidrag. Slut på berättelsen.


Twentieth week

This week's theme is religion. I'm not a religious person. This is my contribution. End of story.

Vecka/Week #19

Nittonde veckan

Oväder. Det var ingen brist på dåligt väder denna vecka så länge vi även pratar om låga temperaturer. Bilderna från denna vecka illustrerar inte temperaturerna då vi, trots att vi närmar sig sommaren, hade frysgrader under nätterna. Jag dokumenterade snöigt väder tidigt i veckan men de är inte mycket mer än dokument. Jag bestämde mig för att ha två bilder från den här veckan. En där jag fotade ett avlägset regnmoln som fäller lite vatten och ett av dokumenten, från tidigare i veckan, där snön föll.


Nineteenth week

Bad weather. There was no shortcoming in bad weather this week as long as we're also talking about cold temperatures. The pictures of this week won't show the temperatures which, despite the approaching summer, dived into freezing during the nights. I did document snowy weather early this week but they're not much more than documents. I decided for having two pictures from this week. One where I shot a distant rain cloud sheading some water and one of the documents, from earlier this week, where the snow was falling.

Vecka/Week #18

Artonde veckan

Jag tyckte det var lite svårt att matcha den här veckans tema, musik. Jag hade dessutom andra planer för helgen som var i vägen för att utforska hela potentialen i detta tema. Då blev jag tvungen att ta bilderna under veckan istället. Förutom affischen, var min enda andra idé att ta bilder på Kungliga Musikhögskolan vilken är ganska intressant men mestadels på grund av arkitekturen. Därför valde jag reklamaffischen för Håkan Hellströms konserter som är otroligt populära bland unga svenskar. Personligen har jag problem med att se storheten hos Håkan Hellström och tydligen är jag inte ensam om det.


Eighteenth week

I thought it was somewhat difficult to match this week's theme, music. Besides that, other plans for the weekend was in the way to explore the full potential in this theme so I had to take the pictures during the week. Besides the poster here, my only other idea was to take a shot at Royal College of Music which is rather interesting but mostly due to it's architecture. So, the choice turned to the advertisement poster for Håkan Hellström concerts which are incredibly popular among young Swedes. Personally, I'm having problems in seeing the greatness with Håkan Hellström and, obviously, I'm not the only one.

Vecka/Week #17

Sjuttotonde veckan

Den här veckans tema är enkelt, på sätt och vis, men jag satsade på att göra Valborgsmässoafton som det typiska tecknet för våren. Problemet är att mina bilder från Valborgsmässoafton inte var så bra och jag tänkte ersätta den idén med en vårblommebild. Slutligen bestämde jag mig dock för att hålla fast vid min idé och valde detta foto till veckans bild.


Seventeenth week

This weeks theme is an easy one in a way but I went all in for making "Walpurgis Night" as the typical sign of Spring. The problem is that my pictures for "Walpurgis Night" weren't very good and I thougt of replacing my idea with an image of Spring blossom. However, I decided to stick with my idea and chose this photo as the choice of the week.

Vecka/Week #16

Sextonde veckan

Fånigt är veckans ord. Även om det kan vara lätt att hitta fåniga bilder i min portfölj, behövde jag en från den här veckan. Jag visste också redan från början att den här kommande helgen kommer att vara upptagen så den är från i måndags. Det fåniga med detta är att jag har fotograferat den fånigaste rondellen jag kan komma på med mitt fånigaste objektiv, Samyang 8mm fisheye.


Sixteenth week

Silly is the word of the week. While it might be easy to find silly pictures in my portfolio, I needed one from this week. Also, I knew right from the beginning that this upcoming weekend will be a busy one so this picture was taken this Monday. The silly thing about this picture is that I've photographed the silliest roundabout I can think of with my silliest lens, the Samyang 8mm fisheye.

Vecka/Week #15

Femtonde veckan

Animalia.. Min ursprungliga plan var att ta makrobilder på en myrstack men min plan inkluderade aldrig att få frysgader och snö nu under påsk. Därför reviderades min idé till att åtminstone inkludera Påsk på något sätt. Därför blev det denna tuppbild som jag tog på en närliggande 4H-gård.


Fifteenth week

Animalia.. My initial plan was to go macro on an anthill but my plan never included getting freezing degrees and snow during this Easter. So, my idea got revised to at least include Easter somehow. Hence the rooster shot on a nearby 4H farm.

Vecka/Week #14

Fjortonde veckan

Denna vecka är blommor det valda temat. Stockholm drabbades av terrorister och temat fick bli bilden av det hav med blommor som Stockholmarna och andra har lagt på trappan till Sergels torg för att hedra offren för attacken.


En verkligt sorglig händelse. R.I.P.


Fourteenth week

This week flowers is the theme of choice. Stockholm got struck by terrorists and the subject is the picture of the sea of flowers that citizens of Stockholm and others has placed on the stairs to Sergels torg (Stockholm's most central plaza) to embrace the victims of the attack.


A truly sad occurence. R.I.P.

Vecka/Week #13

Trettonde veckan

Vänskap.. För att vara ärlig är detta ett av de teman som jag fruktade mest. Jag föredrar att fota döda ting, djur eller saker som växer från marken. Med människor, vet jag inte om de accepterar att jag fotar dem. Det fick mig att tänka att jag skulle ta min bild där det finns en hel del människor, förmodligen vänner, och att konstiga typer med kameror är vanliga. Det är Kungsträdgården under april i min bok. Alla rutor iklickade. Dock, så fotar jag här ett antal personer och jag frågade inte innan jag gjorde det. Om någon känner sig kränkt av min bild kan man skicka ett mail, klicka bara Contact-ikonen..


Thirteenth week

Friendship.. To be honest this is one of the themes I dreaded the most. I prefer to shoot dead things, animals or stuff growing from the ground. With people I don't know if they're OK with me taking their photo. That made me thinking that I should take my picture where there's a lot of people, presumably friends, and strange people with cameras are abundant. That's Kungsträdgården in April in my book. All boxes checked. However, I did shoot a few people and I did not ask before I did it. Anyone offended of my picture can send me an e-mail, just click the Contact icon..

Vecka/Week #12

Tolfte veckan

Det här betyder krig! Skämt åsido, har Sverige inte varit i krig sedan 1814 (även om vi har deltagit i väpnade konflikter på senare tid) så det finns inget uppenbart slagfält att plåta nära Stockholm. Det är en bra sak men, som tillsammans med en dåligt fungerande fantasi (för tillfället åtminstone ) förde det mig till Armémuseum här i Stockholm.

Jag valde en bild för att mer hylla fredsbevarande styrkor snarare än något från den aggressiva krigarnationen Sverige.

Detta är en Volvo m/42 VKP som liknar de fordon som användes i Kongo på sextiotalet.


Twelfth week

This means war! All jokes aside, Sweden hasn't been in war since 1814 (although we have been into armed conflicts more recently) so there is no obvious battle ground to take pictures of near Stockholm. That's a good thing but that, combined with a poorly working imagination (for now, at least) brought me to the Army museum here in Stockholm.

I chose a picture to hail peace keeping forces more rather than something from the aggressive warrior nation of Sweden.

This is a Volvo m/42 VKP similar to the vehicles used in Congo in the sixties.

Vecka/Week #11

Elfte veckan

Jag skulle hellre vilja vara ombord på en internationell flygning själv (men så är ju inte fallet), så då blev detta min enkla lösning på denna veckas tema, resande. Jag tog mig helt enkelt till Bromma flygplats och väntade på att en internationell flygning skulle lyfta. Egentligen, hade jag faktiskt planerat för detta och detta var den enda icke-inrikesflygningen idag (söndag den 19:e), flight AY984 till Helsingfors ej räknad, så ville jag verkligen lyckas med den här..


Eleventh week

Whereas, I'd rather be on an international flight myself, which just isn't the case, this is my easy way out for this week's theme, travelling. I just went to Stockholm Bromma Airport and waited for an international flight to take off. Well, I actually planned for this happening and this was the only non-domestic flight today (Sunday the 19th), flight AY984 to Helsinki not included, so I really wanted to nail this one..

Vecka/Week #10

Tionde veckan

Inför den här veckan var det träd eller trä som stal uppmärksamhet och jag hade faktiskt några idéer. Problemet var att träden jag tänkte på har fotograferats av mig tidigare och därför lite mindre värda (jag vet, jag har gjort det tidigare). Dock fick jag ett tips från en arbetskamrat och bilden av det trädet är veckans val..


Tenth week

For this week it was tree or wood that had my attention and I did have a few ideas. The problem was that the trees I was thinking of has been photographed by me before and therefore less worthy (I know, I've done that before). However, I got a tip from a friend at work and the pictore of that tree is this week's choice..

Vecka/Week #9

Nionde veckan

Denna veckas utmaning, teknik, fick mig att tänka på industriområdet i Kista, Stockholm. Detta kan mycket väl vara Sveriges motsvarighet till Silicon Valley med massor av tech företag och detta är naturligtvis Ericsons huvudkontor, det före detta flaggskeppet inom Svensk teknik.


Ninth week

This week's challenge, technology, brought me to think about the industry area in Kista, Stockholm. This may very well be Sweden's equivalent of Silicon Valley with a lot of tech businesses and this of course being Ericson HQ, the former flagship of Swedish technology.

Vecka/Week #8

Åttonde veckan

Människor som pendlar, får bli denna veckas ämne, stress. Denna är tagen vid ca 17:30 och folk skyndar sig tillbaka hem (antar jag). Under morgonrusningen , är stressandet ännu värre, men då stressar ju även jag. Därför väntade jag till kvällsrusningen för att ta min bild.


Ett litet tag tänkte jag att en bild skulle få symbolisera en medelålderskris (min). Då slår det mig att jag är faktiskt inte är speciellt rädd för att bli äldre, så tanken på att bli stressad av att vara mitt sista år i fyrtioårsåldern skrotades. Tårtbilden var den bild som var min kandidat ett litet tag.


Eighth week

People commuting, makes for this week's subject, stress. This is shot at about 5.30 PM and people are hurrying back home (I suppose). During the morning rush, the rushing is even worse but then even I am rushing. Therefore, I waited until the evening rush hour to take my shot..


For a while, I was thinking of a picture that would symbolize a midlife crisis (mine). Then it came to me, I'm not actually that afraid of getting older so that idea of getting stressed of entering my last year of "beeing in my fourties" was ditched. The cake picture was the picture that was my contender for a little while.

Vecka/Week #7

Sjunde veckan

Ämnet för veckan verkar vara tillräckligt enkelt, min hemstad Stockholm. Jag ville dock inte ta den där perfekta turistbilden så i stället gick jag ut för en ta en bild som sammanfattar vad jag uppskattar med Stockholm. Visst, jag älskar verkligen Gamla stan och andra pittoreska delar av staden, men vad jag verkligen uppskattar är att staden är en samtida, modern stad med massor av grönska längs dess stränder. Den här bilden visar de behandlar ganska bra tror jag. De gröna bitarna som saknas i bilden finns runt hörnet nu och Stockholm visar verkligen sina bästa sidor under våren och sommaren..


Seventh week

Subject of the week seems simple enough, my hometown of Stockholm. I never wanted to take that perfect tourist shot so instead I went out for a picture that summarizes what I appreciate with Stockholm. Sure, I really love the Old town and other picturesque parts of the city but what I actually like is that it has kept on beeing a contemporary, modern city with lots of greenery along its shores. This picture illustrate those treats rather well I think. The missing green parts are just around the corner now and Stockholm really shows its best during spring and summer.

Vecka/Week #6

Sjätte veckan

Ämne: Sommar. Det är svårt, mycket svårt t.o.m., att fånga sommaren i bild mitt under vintern så min idé gick istället mot att fånga drömmen om sommaren. Så, ett tillfälligt övergivet hopptorn är valt för att illustrera den drömmen. Det är dock inte riktigt min dröm att kasta mig ut från detta torn eftersom jag lider lite av svindel.

Här är min sjätte bidrag till utmaningen.


Sixth week

Subject: Summer. It's hard, very hard even, to capture the summer in the midst of winter so my idea went towards capturing the dreaming of summer. So, a temporarily abandoned diving tower was chosen to illustrate that dream. It's not really my dream to throw myself from that tower since I'm suffering a little from vertigo.

Here it is, my sixth contribution to the challenge.

Vecka/Week #5

Femte veckan

Jag skulle inte säga att jag skäms för denna veckas bidrag men jag fick slut på idéer om vilken typ av bild som jag ville ha. Nu är det gjort och detta är "Party"-ämnet..


Fifth week

I wouldn't say that I'm feeling ashame of this week's contribution but I ran out of ideas on what kind of picture I wanted. Now it's done and this is the "Party" subject.

Vecka/Week #4

Fjärde veckan

Mat/Hunger. Denna veckas utmaning var faktiskt lite av en utmaning eftersom jag inte ville fota en talrik eller en maträtt (eftersom min avsikt var att fokusera på hunger). Vanligtvis är restaurangen på mitt jobb packad med folk och det fick mig att tänka på hunger. Men denna dag var det en ovanligt få besökare men det betyder inte nödvändigtvis att vara en dålig sak, tror jag. Här är det fjärde "Photo challenge"-bidraget..


Fourth week

Food/Hunger. This week's challenge was actually a bit of a challenge since I didn't want to shoot a plate nor a dish (since I intended to focus on hunger). Usually, the restaurant at my job is packed with people and that caused me to think about hunger. However, this particular day there was an unusually few visitors but that doesn't necessarily have to be a bad thing, I think. Here's the fourth Photo challenge contribution.

Vecka/Week #3

Tredje veckan

Den tredje utmaningen var enkel. Faktum är, vilket föremål som helst ses på ett nytt sätt om du bara tar dig nära nog. Det fick mig att försöka lägga ihop mina tre första teman, Vinter/Kärlek/Makro, till en endast bild.


Third week

The third challenge, macro, was easy. In fact, any object is seen in a new way if you only get close enough. That made trying to merge my three first themes into one, Winter/Love/Macro, into just one picture.

Vecka/Week #2

Andra veckan

Denna veckas tema, Kärlek, var inte så enkelt som jag trodde (utan att bli alltför uppenbar). Detta är hur som helst mitt val denna vecka.


Second week

This week's theme, Love, wasn't as easy as I thought it would be (without beeing too obvious). However, this is my choice for this week's theme.

Vecka/Week #1

Första veckan

Veckans tema var enkelt nog. Vinter och detta under samma vecka som som vintern slog till ganska hårt. Då var det svårare att välja den bild som skulle representera temat. Jag valde den bild jag tog när snöfallet började. Resten av bidragen visar jag i galleriet.


First week

The theme of the week was simple enough. WInter and that during the same week winter hit us rather hard. The harder thing was choose the image that will be representing the theme. My choice fell on the picture I took when it started to snow upon us. The rest of the contributions will be displayed in the gallery.